Navigácia

 • DOZORNÝ AUDIT: 20.11.2017

  Dňa 20.11.2017 bude na našej škole prebiehať dozorný audit. Plán auditu si môžete pozrieť tu:

  Interný audítor školy: Ing. Diana Matisová

 • Exkurzia na Správu NP Slovenský kras: 15.11.2017

  Správa NP Slovenský kras v Brzotíne nás aj v školskom roku 2017/2018 pozvala na Deň otvorených dverí. Už sa stalo tradíciou, že sa na tejto zaujímavej akcii každoročne zúčastníme. DOD sa tento rok konalo 15. novembra a z našej školy sa na ňom zúčastnilo 38 žiakov z tried Kvinta a 2.B v doprovode dvoch pedagógov.

  Účastníkov exkurzie privítal riaditeľ Správy NP Slovenský kras – Ing. Ján Kilík.  Nasledovali ukážky odchytu a krúžkovania vtákov, ktoré predviedol zoológ Ing. M. Olekšák. Prednášku a prezentáciu o NP a biosférickej rezervácii Slovenský kras mala pracovníčka NP Slovenský kras zodpovedná za environmentálnu výchovu - MVDr. A. Balážová.

  Pracovníci  pre nás pripravili ukážky minerálov, vtáčích hniezd, informačné letáky o Slovenskom krase. Exkurzia bola zaujímavá a všetkým účastníkom sa páčila .

  Pedagógovia  zodpovední za akciu: PhDr. A. Rihošeková,  PaedDr. K. Adamková.

 • VYHODNOTENIE CELOŠKOLSKEJ SÚŤAŽE: HALLOWEEN 2017

  CENA TEMNOTY - ABSOLÚTNY VÍŤAZ ŠKOLY: 2.B

  1. MIESTO: 4.B

  2. MIESTO: 3.B

  3. MIESTO: III.OA, 1.B, 1.A

 • Školské majstrovstvá okresu Rožňava žiakov a žiačok ZŠ v zrýchlenom šachu

  Dňa 3.11.2017 sa v Gemerskej Polome uskutočnili školské majstrovstvá okresu Rožňava žiakov a žiačok ZŠ v zrýchlenom šachu. Vyhlasovateľom súťaže bol Slovenský šachový zväz, usporiadateľom majstrovstiev bol Šachový klub Gemerská Poloma.

  Z nášho gymnázia sa turnaja zúčastnili žiaci: Richard Sakal, Daniel Baran, Samuel Völďák a Michal Dekan. Najlepší výsledok dosiahol Richard Sakal z prímy, ktorý v kategórii chlapcov ZŠ obsadil vynikajúce 3.miesto

  B l a h o ž e l á m e !

 • Prednášky Faces of the World: BORNEO sa zúčastnilo 50 študentov

  Dňa 08.11.2017 (STREDA) o 13:15 sa konala prednáška s názvom Faces of the World: BORNEO. Prednáška bola sprevádzaná prezentáciou autentických fotografií a videí. Zúčastnilo sa jej 50 študentov našej školy. Študenti boli informovaní o prírodných krásach na tomto ostrove.

   

  Zodpovedná za prednášku: Ing. Diana Matisová

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Október: Mesiac úcty k starším - naši žiaci navštívili domov dôchodcov Subsídium v Rožňave: 25.10.2017

  Dňa 25.10.2017 sme navštívili domov dôchodcov "Subsídium" v Rožňave. Október je "Mesiacom úcty k starším" a tak sme chceli naším babkám a dedkom vyjadriť vďaku za ich lásku, obetavosť a starostivosť. Pri tejto príležitosti sme pripravili kultúrne pásmo - recitáciu, spev a scénku pod vedením koordinátorky práce s mládežou, Mgr. Soni Kostkovej. Pásmo sme ukončili spoločným "Čardášom". Našim starým rodičom sa program veľmi páčil a so slzami v očiach od dojatia sme sa rozlúčili.

  Beáta Berkešová, tercia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • ČASŤ 5 a 6: Opatrenia na riešenie situácie šikanovania a Spolupráca školy s rodičmi žiakov a ďalšími inštitúciami v prípade šikanovania

  Opatrenia na riešenie situácie šikanovania

   V prípade, že sa vyskytne prípad šikanovania, sa použijú tieto opatrenia:

  1.         Opatrenia pre obete:

  a) individuálna práca s obeťou,

  b) zvážiť možnosť odporučiť rodičom obete vyhľadať odbornú starostlivosť (hlavne CPPPaP),

  c) zorganizovať skupinový intervenčný program školy v spolupráci s CPPPaP,

  d) zvýšiť informovanosť a poradenstvo pre rodičov žiakov.

   

  2. Opatrenia voči agresorovi:

  a) individuálna práca s agresorom,

  b) možnosť odporučiť rodičom agresora spoluprácu s CPPPaP,

  c) zorganizovať skupinový program v spolupráci s CPPPaP,

  d) uloženie  výchovných  opatrení:  napomenutie  a pokarhanie  triednym učiteľom, riaditeľom školy, podmienečné vylúčenie, vylúčenie

  e) zníženie známky zo správania,

  f) zvýšiť informovanosť a poradenstvo pre rodičov žiakov.

   

  3. Opatrenia v mimoriadnych prípadoch:

  a) odporučiť  rodičom  umiestniť  žiaka  na  dobrovoľný  diagnostický  pobyt v diagnostickom centre, prípadne do liečebno-výchovného sanatória,

  b) oznámiť prípad príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a  rodiny  - sociálno-právna ochrana detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletého v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov,

  c) oznámiť prípad príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom  je podozrenie, že bol spáchaný  trestný čin alebo čin inak trestný (u maloletých).

   

  Spolupráca školy s rodičmi žiakov a ďalšími inštitúciami v prípade šikanovania

  1. Pri  podozrení  na  šikanovanie alebo zneužívanie návykových látok žiakom  sú  koordinátor prevencie,  výchovný  poradca,  ale  hlavne  triedni učitelia  povinní upozorniť rodičov žiakov, aby si všímali možné príznaky, a súčasne im ponúknuť pomoc. Táto povinnosť platí tak pre rodinu obete ako aj pre rodinu agresora.

  2. Pri  pohovore  s  rodičmi  sú učitelia  povinní  dbať  na  taktný  prístup  a  najmä  zachovanie dôvernosti informácií.

  3. V prípade,  že  na  škole  pracuje  Študentský parlament (ŠP),  koordinátor  pre  prácu  so  ŠP zabezpečí, aby participoval na riešení negatívnych účinkov správania.

  4. Spoluprácu pri danej problematike so špecializovanými  inštitúciami za školu zabezpečuje koordinátor prevencie, výchovný  poradca  a vedenie školy.

  5. Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu, je riaditeľ školy povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému útvaru PZ SR.

  6. Riaditeľ  školy  je  povinný  bez  zbytočného  odkladu  oznámiť  orgánu  sociálno-právnej ochrany  skutočnosti,  ktoré  ohrozujú  žiaka,  alebo  že  žiak  spáchal  trestný  čin,  prípadne opakovane páchal priestupky.

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Medzinárodný deň školských knižníc: "Deň Milana Rastislava Štefánika" - 23.10.2017

  Do galérie Medzinárodný deň školských knižníc: 23.10.2017 boli pridané fotografie.

  Popis podujatia k Medzinárodnému dňu školských knižníc dňa 23. októbra 2017 na tému "Deň Milana Rastislava Štefánika - zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity" si môžete prečítať tu:

  Medzinarodny_den_skolkych_kniznic_23.10.2017.docx

  Organizátori súťaže: PaedDr. Eva Szanyiová, Mgr. Lýdia Kalinová a Ing. Tatiana Chocholová

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • HALLOWEEN NA NAŠEJ ŠKOLE TROCHU INAK: 27.10.2017

  Do galérie HALLOWEEN 2017 boli pridané fotografie.

  Každý rok naša škola organizuje rôzne aktivity, ktorých hlavným cieľom je viesť mladých ľudí k spolupráci a súťaživosti, kreativite a jedinečnosti, motivácii a flexibilite. Medzi takéto aktivity patrí aj organizovanie Halloweenu na našej škole. Po porade koordinátorky práce s mládežou Mgr. Soňou Kostkovou so Žiackou školskou radou sme sa rozhodli organizovať tohtoročný Halloween trochu inak. Úlohou jednotlivých tried bolo vyzdobiť si dvere do tried čo najoriginálnejšie. Žiaci, kolektívy a priatelia trávili svoj voľný čas v priestoroch školy, aby ukázali, čo spolu dokážu. Motivácia bola predsa veľká, víťazné kolektívy si odnesú sladkú odmenu – torty. V piatok našu školu ovládli strašidlá. Žiaci, ktorí mali masky neboli skúšaní, čo veľmi ocenili. A tohto roku sme pridali ešte jednu novinku. Ako pedagóg kladne hodnotím,  ak starší žiaci pomáhajú mladším, takže okrem strašidelnej výzdoby, originálnych masiek pobehujúcich po chodbách našej školy sa naši najmladší žiaci mohli dať  pomaľovať  staršími strašidlami.

  Presvedčte sa sami, že je sa na čo pozerať.

  Admin

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • „To nedáš 4 deci?“

  Slovenský Červený kríž aj tento rok vyhlásil na podporu bezpríspevkového darcovstva krvi  kampaň „Študentská kvapka krvi“. Územný spolok SČK v Rožňave sa k tejto kampani pridáva a v termíne 16.10.2017 – 17.11.2017.Pozýva všetkých darcov krvi a prvodarcov na odber krvi. Hlavným motívom a heslom tohtoročnej kampane je „To nedáš 4 deci?“.

  Odber krvi  sa uskutoční každý utorok a piatok ráno o 7:00 na Hematologicko- transfúznom oddelení v Nemocnici s poliklinikou Sv. Barbory v Rožňave. Študenti, ktorí majú záujem zapojiť sa do akcie, nahlásia svoju účasť u p. Adamkovej.

  Zdroj obrázka: http://www.rajec.info/article/default/3128

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované
strana: