Navigácia

Zdravá škola

Plán činnosti

Koordinátori: PaedDr. Katarína Adamková
                      Mgr. Peter Németh


September
1.Zhotovenie ekologických násteniek v triedach, starostlivosť o izbové kvetiny v triedach,
  zapojenie každej triedy do súťaže o najčistejšiu triedu a najkreatívnejšie ozdobenú triedu. 
2.Stretnutie žiackeho parlamentu s koordinátorom pre prácu s mládežou.
3.Beseda na tému „Mravné hodnoty a normy“ pre študentov kvarty.

Október
1.Zahájenie práce športových krúžkov, zdravotníckeho a biologického krúžku.
2.Zapojenie sa do aktivity „Vlak bez staníc“, ktorá súvisí s primárnou prevenciou drogovej
  Závislosti.

November
1.Prehĺbenie záujmu študentov osemročného gymnázia o poznávanie prírody formou súťaže
  v poznávaní drevín.  
2.Organizovanie a realizácia plaveckého výcvikového kurzu pre študentov sekundy.

December
1.Beseda spojená s videoprojekciou zameraná na prevenciu pred prenosom pohlavných 
  chorôb a AIDS pre študentov 2. a 3.ročníka.
2.Organizovanie vianočného programu pre žiakov školy.
3.Beseda na tému „Úcta k ľuďom s menšími príležitosťami“ pre študentov prímy
4.Organizovanie medzitriednych športových súťaží.

Január
1.Návrhy nových aktivít Študentského parlamentu na 2. polrok
2.V rámci protidrogovej prevencie realizovanie besedy na tému „Alkohol a iné drogy“
  pre študentov 2.ročníka a septimy.
3.Realizácia lyžiarskeho výcvikového kurzu pre študentov 1.ročníka a kvinty.
4.V rámci triednických hodín venovať zvýšenú pozornosť k tolerancii, k akceptácii ľudských  
  práv zahrnutých v európskom dohovore o ľudských právach.

Február
1.Beseda na tému „Psychohygiena“ pre študentov 2.ročníka a septimy.
2.Obnovenie ekologických násteniek v triedach
3.Organizovanie lyžiarskeho výcvikového kurzu pre študentov tercie.

Marec
1.Beseda s lekárom na tému „Sexuálna výchova“ pre študentov 1.a 2.ročníka,kvinty a sexty.
2.V rámci programu „Čas premien“ realizácia prednášky a besedy o dospievaní pre študentky  
  sekundy.
3.Reprezentácia školy v olympiádach a SOČ s ekologickou a zdravotníckou tematikou
4.Podpora a propagácia onkologickej prevencie „Deň narcisov“.

Apríl
1.Videoprojekcia a beseda o plánovanom rodičovstve, antikoncepcii pre študentov 3. ročníka 
a septimy.
2. Prezentácia zameraná na onkologickú prevenciu pre študentov 1.ročníka a kvinty.

Máj
1.Organizácia školskej súťaže v poznávaní chránených rastlín pre študentov štvorročného  
  gymnázia.
2.Zorganizovanie kurzu Ochrany života a zdravia pre študentov 3.ročníka a septimy
3.Oboznámenie študentov prímy so základmi skautingu
4.Beseda s lekárom na tému „Zdravá výživa“ pre študentov štvorročného gymnázia
5.Exkurzia do botanickej a zoologickej záhrady pre študentov so zvýšeným záujmom o biologické vedy.  

Jún
1.Realizácia plaveckého kurzu pre študentov 2.ročníka a sexty.
2.Beseda na tému „Naše správanie“ pre študentov prímy.
3.Organizovanie triednych výletov spojených s turistikou
4.Vyhodnotenie súťaže o o najčistejšiu triedu a najkreatívnejšie ozdobenú triedu.