Navigácia

Koordinátor v oblasti primárnej prevencie

Úlohy koordinátora v oblasti primárnej prevencie :

·         školské poradenstvo v otázkach prevencie drogových a iných závislostí

·         v spolupráci s vedením školy iniciuje preventívne aktivity a koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti výchovno - vzdelávacieho procesu a v rámci aktivít školy poskytuje preventívno - výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom

·         monitoruje, koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu protidrogovú výchovu a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov školy

·         sprostredkúva prepojenie školy s preventívnymi, poradenskými a inými odbornými zariadeniami

·         venuje osobitnú pozornosť žiakom z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou, u ktorých možno oprávnene predpokladal' zvýšené riziko sociálno-patologického vývinu a vzniku drogovej závislosti

·         informuje žiakov, ich rodičov, prípadne zákonných zástupcovo činnosti preventívnych poradenských a iných odborných zariadení, o možnostiach využitia ich odborných služieb zameraných na prevenciu a odstraňovanie drogových a iných závislostí

·         v rámci svojej preventívnej činnosti úzko spolupracuje s výchovným poradcom v škole a s príslušným centrom výchovnej a psychologickej prevencie a pedagogicko­-psychologickou poradňou, ktoré poskytujú metodickú pomoc

 

 Užitočné stránky pre rodičov:

http://www.bezpre.sk/

http://obchodsludmi.sk/

https://www.iedu.sk/poradenstvo/prevencia/Stranky/default.aspx

 

Usmernenie pre prevenciu:

Usmernenie_pre_prevenciu_GPJS(1).pdf