Navigácia

Žiacka školská rada

Základné informácie

 Vitajte na stránkežiackej školskej rady.

Na tejto stránke Vás budeme informovať o našich pripravovaných aktivitách a plánoch.

Študentská rada pri Gymnáziu P. J. Šafárika v Rožňave reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi školy a vedeniu školy.

 K jej úlohám patrí:

  • vyjadrovať sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam v oblasti výchovy a vzdelávania,
  • podieľať sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku,
  • zastupovať žiakov vo vzťahu k vedeniu školy, predkladať vedeniu školy svoje návrhy a stanoviská,
  • voliť a odvolávať zástupcu do Rady školy,
  • pomáhať pri organizovaní kultúrnych a spoločenských akcií pre žiakov školy.