Navigácia

Projekt OP Vzdelávanie 2014-2015

Ciele projektu

Názov projektu:

Kvalitou vzdelávania otvárame brány VŠ.

 

 

   

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

Strategický cieľ projektu:

„Skvalitniť výstupy vzdelávania inováciou metód a obsahu pre pokračovanie v štúdiu na VŠ a pre uplatnenie sa na trhu práce.“

Špecifické ciele projektu

1. Zabezpečiť inováciu metód a obsahu vzdelávania zvýšením kompetencií pedagogických zamestnancov

2. Rozvoj všeobecného vzdelávania s dôrazom na prírodovedné predmety

 

Rozpočet projektu: 197  727,18 EUR

 

VÝSTUPY PROJEKTU

 

Počet inovovaných/novovytvorených učebných materiálov

 

170

Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu

 

340

Počet inovovaných didaktických prostriedkov

 

117

Počet pedagogických zamestnancov zapojených do aktivít projektu

využívajúceho informačno-komunikačné technológie vo vyučovacom procese

 

19

Počet absolventov SŠ, ktorí sa zúčastnili aktivít projektu

 

69