Navigácia

Škola priateľská k deťom

O programe

Celoročný program Škola priateľská ďeťom (Child Friendly School) je postavený na myšlienke  Dohovoru o právach dieťaťa. Pomocou stanovených kritérií vzdeláva a vychováva k uplatňovaniu práv dieťaťa celé kolektívy škôl - žiakov, pedagogicky i nepedagogicky personál škôl, ale aj rodičov, pričom podstatným prvkom je plnohodnotná spoluúčasť detí na chode školy. Cieľom programu je vytvoriť v školách také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou.

V školskom roku 2011/2012 z 92 prihlásených škôl získalo titul Škola priateľská k deťom 54 škôl, z toho 11 materských, 28 základných, 11 stredných a 4 špeciálne základné školy.

Myšlienka Školy priateľskej k deťom (ŠPD)

Zámerom Slovenského výboru pre UNICEF je podporiť školy vo vytváraní školského prostredia, ktoré nielen rešpektuje jednotlivé články platného Dohovoru o právach dieťaťa(medzinárodná platná norma kodifikujúca práva dieťaťa), ale ich aj reálne uplatňuje. Nespočetné hovory detí na Linke detskej istoty pri SV pre UNICEF potvrdzujú, že ani na Slovensku nie sú práva detí plnohodnotne dodržiavané, pričom sa opierame hlavne o právo byť vypočutý, ktoré deti na Slovensku uvádzajú ako tretie najdôležitejšie.

Aj preto motivujeme školy, aby vytvorili pre žiakov priestor na ich aktívnu participáciu. Je im poskytnutý priestor na vyjadrenie ich názorov, preberajú zodpovednosť za mnohé aktivity a navzájom sa učia tolerancii, svojim právam ako aj zodpovednosti voči druhým. Samotné deti zohrávajú aktívnu úlohu vo vytváraní prostredia priateľského k deťom.

Cestou uvedomovania si vlastných práv, ako aj práv ostatných, môžu deti samé meniť svoje okolie k lepšiemu. V Školách priateľských k deťom je prirodzené, že nezabúdajú prispôsobovať rozhodovania záujmom dieťaťa, teda v zmysle preambuly, ktorá sa začína slovami "Dieťa predovšetkým ..."

Program je realizovaný v dvoch úrovniach - základnej a nadstavbovej. Škola, ktorej sa podarilo získať titul Škola priateľská k deťom - základná úroveň dvakrát za sebou, teda dva po sebe nasledujúce školské roky, môže v programe pokračovať v nadstavbovej úrovni. Pokiaľ sa tak škola nerozhodne, môže sa opätovne zapojiť do programu na základnej úrovni.

Ďalšie informácie o programe

 

Linka detskej istoty: 116 111

Webová stránka LDI